Unitat 2. Components bàsics i fonts d'alimentació

Resultats d'aprenentatge

En acabar la unitat heu de ser capaços del següent:

 1. Descriure els paràmetres i les magnituds que caracteritzen els circuits amb components passius.

 2. Utilitzar els instruments de mesura adients (multímetre i oscil·loscopi, entre d'altres).

 3. Relacionar els components amb els símbols que apareixen en els esquemes.

 4. Descriure els tipus de rectificadors i filtres.

 5. Muntar o simular circuits.

 6. Obtenir els paràmetres i les característiques elèctriques dels components dels sistemes.

 7. Descriure les aplicacions reals de fonts d'alimentació.

 8. Descriure les diferències entre fonts commutades i no commutades.

 9. Descriure el funcionament dels diferents blocs que componen els sistemes complets d'alimentació.

 10. Identificar les característiques més rellevants proporcionades pels fabricants.

 11. Descriure les diferents configuracions de circuits reguladors integrats.

 12. Descriure aplicacions reals de les fonts commutades.

 13. Verificar el funcionament de les fonts commutades.

 14. Descriure aplicacions reals de les fonts commutades.

 15. Dur a terme les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat.

Resum

Arribant al fons de la qüestió, i donant per fet que no és una cosa senzilla en absolut, certament l'electrònica analògica es basa en un nombre reduït de tipus de components. Bàsicament n'hi ha dues famílies:

 • Passius: els que no necessiten alimentació (aportació extra d'energia) per fer la seva funció.

 • Actius: els que necessiten alimentació per funcionar.

Els components passius són:

 • Resistors: s'oposen al pas del corrent.

 • Condensadors: emmagatzemen energia elèctrica.

 • Bobines: emmagatzemen energia magnètica.

 • Díodes (hi ha autors que qualifiquen aquest component d'actiu): condueixen només en un sentit.

Els components actius més bàsics són:

 • Transistors: capaços d'amplificar tensió o corrent si prèviament han estat polaritzats de la manera convenient.

A més, els blocs meś importants presents en la immensa majoria dels sistemes d'alimentació són:

 • Filtres: eliminen l'arrissament present en corrents rectificats.

 • Rectificadors: serveixen per convertir corrent altern en corrent continu.

 • Estabilitzadors: com el seu nom indica, serveixen per estabilitzar la tensió de sortida d'una font d'alimentació. Es poden basar en díodes Zener o en reguladors de tensió integrats.

Les fonts de tensió poden classificar-se en:

 • Lineals: segueixen l'esquema transformador-rectificador-filtre-regulador-sortida. Molt sòlides, poc sorolloses (elèctricament parlant).

 • Commutades: segueixen l'esquema rectificador-commutador-sortida. Molt eficients i estables.

Mapa conceptual


Més informació

Bibliografia bàsica

Gil, A.J. (2005). Electrónica general. Madrid: Mc-Graw Hill.

Referència important per als cicles formatius, tracta els diferents temes amb un nivell molt adequat.

Alcalde, P. (2008). Electrónica general. Madrid: Thomson-Paraninfo.

Referència important per als cicles formatius, tracta els diferents temes amb un nivell molt adequat i unes explicacions brillants.

Bibliografia complementària

Malvino, A.P. (2007). Principios de electrónica (7a ed.). Madrid: McGraw Hill.

Un dels clàssics més clàssics de l'electrònica analògica. És un tractat molt complet sobre electrònica analògica que abraça pràcticament tots els seus àmbits.

Adreces d'interès

http://www.datasheetcatalog.com

Aquesta pàgina és una interessant base de dades de tots els circuits integrats digitals que podem trobar en el mercat. Inclou els fulls de característiques de dispositius de molts fabricants (Philips, Texas Instruments, Analog Devices, National, Thomson, etc.).