Unitat 3. Components avançats i generadors de senyal

Resultats d'aprenentatge

En acabar la unitat heu de ser capaços del següent:

 1. Descriure diferents tipologies de circuits amplificadors.

 2. Descriure els paràmetres i característiques dels diferents circuits amplificadors.

 3. Identificar els components amb els símbols que apareixen als esquemes.

 4. Muntar o simular circuits.

 5. Verificar el seu funcionament.

 6. Utilitzar els instruments de mesura adients.

 7. Descriure aplicacions reals dels circuits amplificadors.

 8. Reconèixer els elements dels sistemes electrònics de potència.

 9. Identificar la funció de cada bloc del sistema.

 10. Enumerar les característiques més rellevants dels components.

 11. Verificar el funcionament dels components (tiristor, diac, triac entre d'altres).

 12. Visualitzar els senyals més significatius.

 13. Descriure aplicacions reals dels sistemes d'alimentació controlats.

 14. Reconèixer els components dels circuits de temporització i oscil·lació amb dispositius integrats.

 15. Descriure el funcionament de temporitzadors i oscil·ladors.

 16. Verificar el funcionament dels circuits de temporització.

 17. Verificar el funcionament dels circuits oscil·ladors.

 18. Descriure aplicacions reals dels circuits amb dispositius integrats de temporització i oscil·lació.

 19. Realitzar les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat.

Resum

Els amplificadors operacionals són un conjunt important de dispositius molt present en diverses aplicacions a causa de la gran versatilitat que ofereixen. La seva estructura es basa en un amplificador diferencial (amb dues entrades) de gran guany.

Amb aquests amplificadors es poden dissenyar multitud d'aplicacions, com ara amplificadors, sumadors, restadors, integradors, derivadors i filtres de tot tipus.

Per a l'electrònica de potència es fan servir un seguit de dispositius, controlables o no, entre els quals destaca el tiristor, que és un díode rectificador controlat per tensió. Altres dispositius relacionats amb els sistemes de potència són el diac i el triac, entre d'altres. Tota aquesta gran família serveix per dissenyar sistemes controlats d'alimentació.

D'altra banda, hi ha un grup gran de dispositius i circuits dedicats al control temporal de sistemes: els temporitzadors i els generadors de senyal. Normalment es basen en transistors que funcionen entre saturació i tall o bé en circuits integrats com el 555. Hi ha diferents tipus de circuits generadors de senyal, com els oscil·ladors i els multivibradors.

Mapa conceptual

Més informació

Bibliografia bàsica

Gil, A.J. (2005). Electrónica general. Madrid: Mc-Graw Hill.

Referència important per als cicles formatius, tracta els diferents temes amb un nivell molt adequat.

Alcalde, P. (2008). Electrónica general. Madrid: Thomson-Paraninfo.

Referència important per als cicles formatius, tracta els diferents temes amb un nivell molt adequat i unes explicacions brillants.

Bibliografia complementària

Malvino, A.P. (2007). Principios de electrónica (7a ed.). Madrid: McGraw Hill.

Un dels clàssics més clàssics de l'electrònica analògica. És un tractat molt complet sobre electrònica analògica que abraça pràcticament tots els seus àmbits.

Adreces d'interès

http://www.datasheetcatalog.com

Aquesta pàgina és una interessant base de dades de tots els circuits integrats digitals que podem trobar en el mercat. Inclou els fulls de característiques de dispositius de molts fabricants (Philips, Texas Instruments, Analog Devices, National, Thomson, etc.).