Get Adobe Flash player
Qualitat i Millora

Certificat ISO 9001

iso_9001_cat_el palau.jpg
logo_ins_vermell.jpg

Visites

Avui12
ahir35
aquesta setmana12
aquest mes350
Total476281

Consell escolar

 

  El Consell Escolar de l'Escola és l'òrgan de decisió en el qual es troben representats tots els sectors de la comunitat educativa: alumnes, professors, pares, personal d'administració i serveis, l'Equip Directiu i l'Ajuntament. 

El Consell Escolar del centre és l'òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres educatius. 

Les funcions principals del Consell són l'aprovació, el seguiment i l'avaluació dels projectes que desenvolupen l'activitat educativa del centre .Es reuneix com a mínim un cop al mes.

 

Eleccions als consells escolars:

 
Les eleccions per a la constitució inicial o la renovació parcial dels membres del Consell Escolar, les convoca la direcció del centre amb un mínim de quinze dies hàbils d'antelació a la data de realització de les votacions. El director o la directora de cada centre ha d'organitzar accions per impulsar la participació del diferents sectors de la comunitat educativa.

Tenen dret a votar per elegir els representants:
  • dels pares i les mares, el pare i la mare de cada alumne/a escolaritzat/ada en el centre o, si és el cas, els seus tutors legals;
  • de l'alumnat, tot l'alumnat a partir de l'educació secundària obligatòria,
  • del professorat, tots els professors que integren el claustre,
  • del personal d'administració i serveis, tot el personal d'administració i serveis que presta serveis al centre.

Els membres del Consell Escolar són escollits per quatre anys. Cada dos anys es renova la meitat dels membres representants del professorat i la meitat dels membres representants de l'alumnat i dels pares d'alumnes.

 

La vacant que es produeix en el Consell Escolar és ocupada pel procediment establert al reglament de règim intern del centre. Si aquest no ho preveu, és ocupada pel següent candidat/a més votat/ada en les darreres eleccions. El nou membre s'ha de nomenar pel temps que restava de mandat a la persona que ha causat la vacant. Si no hi ha més candidats per cobrir-la, aquesta queda sense cobrir fins a la propera renovació del Consell Escolar.