Crèdits

Aquesta col·lecció està dissenyada i coordinada des de l'Institut Obert de Catalunya.

Coordinació de continguts

Santiago Cerezo Salcedo

Redacció de continguts

Santiago Cerezo Salcedo
Xavier Mesas Laserna
Àngel L. Miguel Rodríguez
Josep M. Pallarés Serres
Juan Perona Camacho
Rafael Rodríguez Coronel

Adaptació de continguts

Santiago Cerezo Salcedo
Xavier Mesas Laserna

Realització

Material realitzat per Eureca Media, SL

© Departament d'Educació

Cap part d'aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i de la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric, com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia, o per altres mètodes, sense l'autorització prèvia per escrit dels titulars del copyright.