Presentació

El desenvolupament de l'electrònica com a ciència és relativament recent. La seva ràpida evolució ha permès una disminució de la mida dels sistemes o dispositius electrònics i del seu preu; tot això és compatible amb l'augment de la fiabilitat. Com a conseqüència, hem assistit a una extensió de l'aplicació de l'electrònica a tots els àmbits de la nostra vida: oci, indústria, medicina, aeronàutica, telecomunicació, automoció, etc.

Un sistema electrònic és qualsevol associació de components, dispositius i elements interconnectats i destinats a executar una determinada funció, que poden ser digitals o analògics depenent del tipus de senyal amb què treballen.

Aquest mòdul, en el qual s'introdueixen el sistemes digitals i els analògics, és un mòdul de base, és a dir, serveix per dotar els alumnes dels coneixements previs necessaris per a altres crèdits del cicle. Aquest llibre està dividit en tres unitats. La unitat "Electrònica digital no programable" està dedicada als sistemes que treballen amb senyals digitals. Aquests senyals tenen la particularitat de què treballen només amb dos nivells de tensió, que assumeixen els significats de 1 lògic i 0 lògic. Aquesta particularització permet estudiar aquests sistemes oblidant per complet les lleis de l'electrònica, centrant l'estudi només en la part lògica. Per això es poden estudiar sense cap coneixement previ en electrònica.

La resta del temari fa referència a l'anomenada electrònica analògica, que treballa amb senyals elèctrics de qualsevol natura i mida. La unitat, titulada "Components bàsics i fonts d'alimentació" fa una revisió dels components electrònics més habituals, tot descrivint el seu funcionament i quin és el tractament que se n'ha de fer. També es fa una introducció a una de les parts més importants de qualsevol sistema electrònic: la font d'alimentació. En veureu els diferents tipus que existeixen i les seves característiques més importants.

La unitat, "Components avançats i generadors de senyal" dóna un pas endavant en l'estudi dels sistemes electrònics, introduint l'amplificador operacional, que és un dels més importants components en el món de l'electrònica analògica, i els components anomenats de potència. Al final de la unitat s'introdueixen les parts d'un sistema que es dediquen a la gestió del temps com a paràmetre de govern d'un circuit.

Per al seguiment del temari per part de l'alumne existeix una sèrie d'exercicis i activitats que facilitaran l'assoliment dels coneixements necessaris per obtenir els resultats d'aprenentatge de forma satisfactòria.